Direct contact? Bel: 0229 - 214 242

Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

Algemene voorwaarden Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Hoorn (hierna te noemen: PPI Hoorn), Maelsonstraat 5 1624NP Hoorn, (KvK nummer: 37112772), www.ppih.nl.

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de zorgverlener (hierna genoemd: ‘PPI Hoorn’), daaronder begrepen diens werknemers en de patiënt, hierna te noemen de Overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld en worden op verzoek toegezonden.

Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat begroting door PPI Hoorn verstrekt is.

Afspraken nakomen 

1. Indien er een afspraak is gemaakt telefonisch, per mail of aan de balie, is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het noteren van deze afspraak. Een herinneringsmail aan de afspraak vanuit PPI Hoorn wordt als extra service gezien. Wanneer de herinneringsmail door welke redenen dan ook niet door PPI Hoorn verstuurd kon worden, is de patiënt alsnog verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraak.

2. Het annuleren van de afspraak dient 48 uur van te voren gedaan te worden. Dit dient telefonisch, per mail of aan de balie te gebeuren. Bij het niet annuleren of het niet tijdig annuleren van een afspraak bij de mondhygiënist wordt een deel van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. Dit is de eerste keer €50,-, de tweede keer €75,- en de derde keer €100,-. Wanneer u een behandeling van de parodontoloog niet of niet tijdig annuleert, kan dit bedrag hoger zijn, afhankelijk van het soort behandeling die zou plaatvinden en de gereserveerde behandeltijd. 

3. PPI Hoorn is te allen tijden bevoegd om vastgestelde afspraken met de patiënt te verzetten of annuleren.  

Behandeling en informatie

1. Voor behandelingen die een totaalbedrag van boven de €250,- of meer bedragen, zal PPI Hoorn voorafgaand aan de behandeling een begroting verstrekken aan de patiënt.                                                                      

2. Bij noodzakelijke wijzigingen van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de patiënt, de extra te maken kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.                                                                           

3. De kosten van de tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende tarieven zoals die zijn opgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).                                                                            

4. De tarievenlijst is te vinden via links op de website van de PPI Hoorn. De tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen. 

5. De patiënt dient te allen tijde PPI Hoorn volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. 

Derden

1. Voor het behandelen van patiënten is PPI Hoorn soms genoodzaakt informatie op te vragen aan derden. Voor het opvragen van informatie zal, indien mogelijk, eerst toestemming aan de patiënt worden gevraagd. Met deze informatie zal uiterst zorgvuldig worden omgegaan. PPI Hoorn is voor de gedragingen van derden niet aansprakelijk.

Betaling

1. Fa-med verzorgd voor PPI Hoorn de declaraties. Bekijk hier de betalingsvoorwaarden van Fa-med.     

2. Indien nota’s door Fa-med wegens betalingsachterstand van de patiënt niet meer worden geaccepteerd, is PPI Hoorn bevoegd om de verdere behandelingen op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door de patiënt.

Klachten

1. Klachten door de patiënt dienen te worden ingevuld via het daarvoor bestemde klachtenformulier op de website van PPI Hoorn.                                                                                                                                          

2. De klacht zal worden behandeld volgens de klachtenregeling van KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).